OM A DOMICIL HEMTJÄNST

A Domicils Hemtjänst AB är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder hemtjänst, följeslagning, avlösning, ledsagning och hushållsnära tjänster.

Vårt mål är vård- och omsorg samt service till anpassad individuell vård- och omsorg av god kvalitet. Alla anställda på A Domicil är utbildade och erfarna inom vård- och omsorg. Vi är också lämpade och har kunskap om andra kulturer och etnicitet. Vår personal talar olika språk bland annat svenska, arabiska, persiska, turkiska, franska och engelska.

Vi strävar efter att erbjuda förutsättningar för engagemang och effektivare arbetsresultat samt roligare arbete till medarbetarna. Därför är vår syn på verksamheten en familjestämning inom företaget och god relation med våra kunder och dess anhöriga.

Vi befinner oss i Stockholms stad. Vårt huvudkontor är i Skärholmen, vi finns även i Akalla och Farsta. 

Vi har ett demensteam med specifik utbildning och handledning från vår demens koordinator från Utbildnings hemmet.

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund är grundregler och stöd till hur vi ska vara mot kunden och mot varandra. Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande den salutogena metoden för att individanpassa vård och omsorg på ett meningsfullt sätt som ska prägla verksamheten.

Värdegrund ska synas i de dagliga handlingarna och utförande av arbetsuppgifterna. Vår värdegrund ska präglas av kundernas välbefinnande och känslan av meningsfullhet samt personalens glädje.

LOV Lagen om valfrihet

Det är alltid hemkommunen och biståndsenheten som beviljar den hjälp och stöd som ska utföras hos individen.

Lagen om valfrihet LOV innebär att du som individ får välja din utförare så kallad hemtjänst företag.

Innan beslutet om hjälp och stöd beviljas behöver biståndsenheten göra en utredning. I sådana fall behöver du lämna in din ansökan om den hjälp och stöd du behöver till det stadsdels kontor du tillhör.

Vår vision

Vår vision är kundernas välbefinnande och känslan av sammanhang vilket kräver kvalitet i alla situationer med kundens perspektiv i vår fokus.

Kvalitet

Vår kvalitet

04Företagets värdegrund är vår bästa redskap till hur vi ska vara mot våra kunder och mot varandra. Vår värdegrund ska präglas av kundernas välbefinnande och känslan av meningsfullhet samt personalens glädje. Både kunder och personal (alla) ska känna sig trygga och nöjda med oss. Därför ställer vi höga krav på att vi ska vara skickliga, ansvarsfulla, medkännande och flexibla i vårt arbetssätt.

Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla våra tjänster och kvalitet inom vård, omsorg och service. Personalkontinuitet står högt för att kunna möta och hantera olika situationer samt våra kunders omväxlande behov till en anpassad individuell plan. Detta gör vi genom kontinuerlig kompetensutveckling av våra anställda samt uppdatering och anpassning efter kundernas problem och behov genom att skaffa den professionella färdigheten. Vi uppnår vår lovade kvalitet genom företagets systematiska kvalitetsarbete och arbetssätt.

Arbetssätt

Företagets arbetssätt bygger på:

 • Ett bra och effektivt samarbete mellan omsorgspersonal och ledningsgruppen.
 • Utvärdering av kundernas förväntningar och upplevelser av kvalitet samt personalens uppfattning om sin arbetssituation och andra förutsättningar för att utföra verksamhetens uppgifter.
 • Verksamheternas processer och hur de uppfyller gällande mål och lagstiftningens krav.
 • Arbeta efter beviljade rutiner och uppföljning av gällande lagar och föreskrifter på företaget.

Företaget uppnår detta genom att följa upp kund processen, medarbetarsamtal, egenkontroll, riskanalys och ha god kund- och anhörig relation. Företaget arbetar alltid med individuell och generell kompetensutveckling av hemtjänstpersonalen samt uppdatering av aktuella rutiner bland annat Lex Sarah, avvikelse, dokumentation och kontaktmannaskap. Företaget arbetar också med kvalitetsarbete för att uppnå sin vision. Att skapa förutsättningar till firande av högtider och träffpunkt för bättre kontakt mellan kunderna ger möjligheter till ett stimulerande socialt liv vilket företaget har varit aktiv med.

Så här uppnår vi kvalitet

Genom ett ledningssystem säkerställer vi vårt systematiska kvalitetsarbete för att åstadkomma den lovade goda kvalitet inom vård och omsorg samtidigt som följer upp och uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut.

Verksamheten omfattar en ledningsgrupp som ansvarar för olika områden och uppgifter och jobbar aktivt med att sätta sina mål utifrån en värdegrund som skapar en kultur och struktur för att bemöta och tar hand om kunder.

Arbetssättet är det redskapet för att utföra arbetsuppgifter och grundar sig på kundcentrerad syn. Företaget har använt sig av KASAM (känsla av sammanhang: begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet) teori för ett tydligare arbetssätt.

Vårt ledningssystem ska skapa en trygghet för kunden och kundens omgivning. Kunden ska alltid behandlas med respekt och får ett gott bemötande av vår personal. Kunden ska känna självbestämmande och delaktighet så att insatserna anpassas efter kundens önskemål. Vår personals professionella sätt ska hjälpa dig att vara delaktig i genomförande av insatser. Vi visar respekt för ditt privatliv och din integritet, lyssnar och stödjer dig för att bidra till meningsfullhet och sammanhang.

När företaget får ett beslut om utförande av hemtjänstinsatser och trygghetslarm.

Planering av kontakt med kunden, omsorgspersonals schema och val av kontaktman för utförande av uppdraget.

Kontakta oss

Telefon: (08.00-17.00)

 • Söderort

  073-666 99 69
  Fax: 08-710 70 03

 • Västerort

  070-000 27 03

 • Farsta-Skarpnäck

  073-613 44 00

Vi är här (Adress):

Skicka oss meddelande:

Synpunkter

Tveka inte att kontakta oss, om du har frågor eller synpunkter. Vi på A Domicil hemtjänst är tillgängliga för att svara på dina frågor och ta emot dina synpunkter.

Du kan även maila oss på:

Info@adomicil.se

Org. nummer :

556948-2507